Thị trường Sơ cấp - Intelligent Investor

Thị trường Sơ cấp

18/05/2017 17:03

Thị trường sơ cấp là thị trường chứng khoán nơi mà diễn ra quá trình mua bán lần đầu các chứng khoán mới phát hành; còn được gọi là thị trường cấp một hoặc thị trường phát hành.

 

Thị trường sơ cấp thực hiện chức năng quan trọng nhất, đó là huy động vốn cho đầu tư. Đây là thị trường có khả năng thu gom mọi khoản tiết kiệm lớn nhỏ của từng hộ dân cư; vừa có thể thu hút nguồn vốn to lớn từ nước ngoài hay vốn tạm thời nhàn rỗi từ các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, chính phủ; tạo thành nguồn vốn khổng lồ tài trợ cho nền kinh tế, mà các phương thức khác không thể làm được.

 

Thị trường sơ cấp tạo ra môi trường cho các doanh nghiệp gọi vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, giúp Nhà nước giải quyết vấn đề thiếu hụt ngân sách thông qua việc phát hành trái phiếu, thêm vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng. Nó cũng trực tiếp cải thiện mức sống của người tiêu dùng bằng cách giúp họ chọn thời điểm cho việc mua sắm của mình tốt hơn.

 

 

 

 

PHƯƠNG PHÁP PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

 

Phát hành riêng lẻ: Là quá trình trong đó chứng khoán được bán trong phạm vi một số người nhất định (thông thường là cho các nhà đầu tư có tổ chức), với những điều kiện (khối lượng phát hành) hạn chế. Việc phát hành chứng khoán riêng lẻ thông thường chịu sự điều chỉnh của Luật công ty. Chứng khoán phát hành theo phương thức này không phải là đối tượng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.

 

Phát hành ra công chúng: Là quá trình trong đó chứng khoán được bán rộng rãi ra công chúng, cho một số lượng lớn người đầu tư, trong tổng lượng phát hành phải giành một tỷ lệ nhất định cho các nhà đầu tư nhỏ và khối lượng phát hành phải đạt được một mức nhất định. Công ty phát hành chứng khoán ra công chúng được gọi là công ty đại chúng.

 

Có sự khác nhau giữa phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu ra công chúng, được thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

  • Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO): Là việc phát hành trong đó cổ phiếu của công ty lần đầu tiên được bán rộng rãi cho công chúng đầu tư.
  • Chào bán sơ cấp (phân phối sơ cấp): Là đợt phát hành cổ phiếu bổ sung của công ty đại chúng cho rộng rãi công chúng đầu tư.

*Phát hành trái phiếu ra công chúng được thực hiện bằng một hình thức duy nhất, đó là chào bán sơ cấp (phân phối sơ cấp).

 

 

Việc phát hành chứng khoán ra công chúng chịu sự chi phối của pháp luật về chứng khoán và phải được cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán cấp phép. Những công ty phát hành chứng khoán ra công chúng phải thực hiện một chế độ báo cáo, công bố thông tin công khai và chịu sự giám sát riêng theo quy định của pháp luật chứng khoán.

 

Ở Việt Nam, việc phát hành chứng khoán ra công chúng để niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán phải tuân theo các quy định tại Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định này quy định việc phát hành chứng khoán ra công chúng để niêm yết tại thị trường giao dịch tập trung phải được Ủy ban chứng khoán cấp phép trừ việc phát hành trái phiếu Chính phủ. Các chứng khoán này sau khi được phát hành ra công chúng sẽ được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

 

Mục đích của việc phân biệt hai hình thức phát hành (phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng) như trên là nhằm có các biện pháp bảo vệ cho công chúng đầu tư, nhất là những nhà đầu tư nhỏ không hiểu biết nhiều về lĩnh vực chứng khoán. Nhằm mục đích này, để được phép phát hành ra công chúng, tổ chức phát hành phải là những công ty làm ăn có chất lượng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đáp ứng được các điều kiện do cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán (Ủy ban chứng khoán Nhà nước) quy định.